Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #80


Днес представих пред повече от 150 млади български специалисти и студенти актуални данни за българския пазара на труда по време на кариерен форум, който се проведе във Виена. Те споделиха с мен какви са въпросите, които ги вълнуват и какво би ги мотивирало да се върнат в родината си.
Форумът „Австрийските фирми в България като работодател“ се организира за първи път във Виена и е част от инициативите на Министерство на труда и социалната политика да поддържат комуникация с българските общности в чужбина и да ги държи информирани за възможностите, които биха имали за реализация в България.

Кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“ ще се проведе за първи път на 25 януари във Виена, Austria. Целта на събитието е да се превърне в пресечна точка между интересите на някои от най-големите австрийски инвеститори в България, млади специалисти и студенти, имащи желание да получат информация за възможностите за професионална реализация в родината си. 
Форумът „Австрийските фирми в България като работодател“ се организира от Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България във Виена в партньорство със Стопанската камара на Австрия. 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

„Гарантирането на защитата на правата на командированите работници и свобода на компаниите да предоставят услуги ще бъде от първостепенно значение за нашето председателство. В това отношение ще се фокусираме върху улесняването на свободното движение на командированите работници и предоставянето на услуги в Европейския съюз, като продължим процеса на преразглеждане на регулациите по отношение на координацията на системите за социална сигурност и правилата за командироване на работници.Ще продължим да работим за приключване на законодателната инициатива която гарантира равен достъп до стоки и услуги на хората с увреждания“, заяви заместник-министър Русинова.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС на работна среща с френските власти. Основен акцент в разговора беше предложението на правителството на България за създаване на работна група с цел обсъждане на социалната политика в Европа след 2020 г.
Обсъдена бе и подготовката на България и Франция за предстоящото заседание на Европейския съвет по заетост и социална политика през март.
По време на разговорите заместник-министър Русинова представи четирите основни приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС – бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след 2020 г., политиките за ранно детско развитие и за гарантиране на равни права на хората в неравностойно положение. България получи подкрепата на Франция и по четирите теми.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред Американската търговска камара. В срещата участва и заместник-министър Лазар Лазаров, който запозна участниците в срещата с приоритетите на правителството в областта на трудовите политики.

 В изказването си зам.-министър Русинова посочи, че стремежът на България е да намери баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на ЕС.

Нивото на безработицата в България бележи трайна тенденция на намаляване, като в момента то достига едно от най-ниските си нива – 5.8%. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова  по време на среща с представители на МВФ.

Заместник-министър Русинова допълни, че продължава положителната тенденция на намаляване дела на дългосрочно  безработните лица, като се прилагат целенасочени мерки в тази насока. В изпълнение на препоръките на Европейската комисия за решаване на проблема, са създадени 73 центъра за заетост и социално подпомагане, които предоставят интегрирани  услуги на хора от уязвими групи.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова откри експертен семинар за обмен на добри практики между България и Белгия за борба с трансграничната злоупотреба със социални средства и сътрудничество в борбата срещу злоупотребите със социални права. По време на форума бяха представени функциите на белгийските инспекционни органи и институции и наличните ресурси и инструменти, с които се борят с трансграничните социални измами. Представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националния осигурителен институт и НАП представиха българския опит в сферата.

„Трансграничните трудови злоупотреби и борбата със социалните измами винаги са били във фокуса на политиката на Министерството на труда и социалната политика чрез различните форми на участие в дебатите на ниво Европейски съюз, както и чрез задълбочаване на двустранните отношения със страните, в които има по-големи български общности“, подчерта зам.-министър Русинова. Тя припомни, че обсъжданата тема е сред приоритетите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Една от тежките задачи пред България е финализиране на законодателните инициативи, свързани с Директивата за командироване на работници и регламента, който координира системата за социална сигурност, уточни зам.-министърът.

Експертният семинар се организира след подписването на Съвместна декларация между България и Белгия за развитието на сътрудничеството в борбата със злоупотребата със социални средства в случаи на трансгранична заетост. С документа двете държави се ангажират да започне техническо сътрудничество между компетентните институции и инспекционните служби на двете страни в тази област.

Приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС поставят акцент върху политиките за пълноценната интеграция на ромите в обществото. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в 11-ата среща на Европейската платформа за включване на ромите, която се проведе в Брюксел, Белгия.

Приоритет на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Това е изключително важно за осъществяването на бърз и безпроблемен преход от образование към заетост, което е от ключово значение за успешната трудова реализизация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда, подчерта Русинова.

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите-членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

По време на форума бяха представени централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика през първата половина на 2018 г. Обсъдена беше и подготовката на нови инициативи на Европейската комисия в областта на индустриалните отношения и трудовото право. Акцент в дневния ред на заседанието беше и Европейският стълб за социални права и засилването на социалното измерение на Европа.

България и Аржентина ще започнат преговори за подписване на Спогодба за социална сигурност. За това се договориха заместник-министър Зорница Русинова и заместник-министърът на труда, заетостта и социалната сигурност на Аржентина Хуан Паолучи по време на срещата им в рамките на четвъртата Световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се провежда в Буенос Айрес. Двамата обсъдиха двустранните отношения в областта на труда и социалната политика и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави.