Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #80


София е домакин на тазгодишната Европейска конференция за лидерство на жените в цифровата икономика SHEleader@digital, която събира над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа. Събитието се организира от Българския център на жените в технологиите и е част от календара на Българското председателство на ЕС.

На 11 април 2018 г.  посетих филиал „Светилник“-ЦДГ „Червената шапчица“, където се запознах с изпълнението на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“. Проектът осигурява устойчивост на Центъра за социални и образователни услуги, като досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 години продължават в пълен обем и са надградени с нови. С проекта са обхванати над 300 деца и техните семейства.

Днес запознах русенските работодатели с възможностите, които ще бъдат открити през настоящата година. Като основно предизвикателство от страна на работодателите се определя по-трудното намиране на кадри с определени знания и умения.

Затова през годината ще стартира нова операция „Умения“, която да задоволи търсенето и предлагането на пазара на труда, спрямо конкретните нужди на предлагащите работа предприятия. Обсъдени бяха и схемите в изпълнение, насочени към активния трудов пазар. Новата схема ще подкрепи с 30 млн лева фирмите, които искат да обучат персонала си и да привлекат безработни или неактивни хора.  Тя е насочена към всички български работодатели, така че да подобрят знанията и уменията на служителите в предприятията си, да привлекат за обучение безработни, регистрирани в Бюрата по труда или неактивни хора. 

Изказване при представянето на доклада за България в рамките на Европейския семестър

В България през последните 3 години има изключително устойчива тенденция на пазара на труда. Безработица у нас е около 6%. Това равнище е значително под средното европейско ниво и е по-ниско в сравнение с периода преди икономическата криза. 

Благодарение на усилията на цялото правителство не само успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда, но и да постигнем високи нива на заетост. В големите градове на практика няма безработица. При младежката безработица също се отчита значително намаление.

Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, SOS Детски селища Интернешънъл

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, специален представител по въпросите на външните работи на SOS Детски селища Интернешънъл. Двамата подчертаха значението на политиките за ранно детско развитие, които дават дългосрочен положителен ефект за успешната житейска и професионалната реализация на младежите и за намаляване на безработицата и дела на семействата, които разчитат на социално подпомагане.

Форум на тема "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива" се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 22 и 23 март, в Резиденция "Бояна". Участваха  Група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Форумът бе организиран от ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели, която през 2018 г. се председателства на ротационен принцип от БСК.

Участиена Зорница Русинова в Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“

Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“, се проведе в София на 21 и 22 март в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред основните теми бяха Въздействието на дигитализацията върху пазара на труда, Бъдещите умения за новите работни места, Новите форми на организация на труда, Постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот .

Събитието от кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children в Брюксел, Белгия на 20-ти март, в което взех участие като лектор, има за цел да подкрепи националните усилия за разработване на системи за закрила на детето, които да укрепват семействата и да осигуряват висококачествена алтернативна грижа за деца, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество.

Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждане и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, а също така и със създаване на условия за подкрепа на семействата.

Българското председателство на Съвета на ЕС приключи успешно преговорите с Европейския парламент и Европейската комисия за постигане на споразумение за преразглеждане на Директивата за командироване на работници. Разговорите, които бяха водени от заместник-министърa на труда и социалната политика Зорница Русинова, приключиха късно вечерта на 18-ти март в Брюксел.

Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители - КОРЕПЕР.

62-та сесия на Комисията по положението на жените, Ню Йорк

Имам честта да говоря от името на ЕС, като представляващ Българското председателство, по време на 62-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе в периода 12-13-ти март в Ню Йорк, САЩ.

Европейският съюз е решен да увеличи усилията си за постигане на трайна промяна в живота на жените и момичетата по целия свят. Подкрепяме действия за увеличаване на лидерския капацитет на жените, за стимулиране на тяхното участие в политиката и за икономическото им овластяване.