Започва третият кръг преговори между Българското председателство на Съвета на ЕС

Започва третият кръг преговори между Българското председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент за приемане на промени в директивата за командироване на работници в Европейския съюз.

Имам честта да водя преговорите от страна на Председателството. Европейският парламент се представлява от Агнес Йонгериус (С&Д) и Елизабет Морен-Шартие (ЕНП). От страна на Европейската комисия в триалога участва еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

Целта на промените в директивата е да се установят ясни правила за доставчиците на услуги, без да се нарушават принципите за свободно движение в рамките на единния европейски пазар, като паралелно с това се гарантира по-добра защита на правата на командированите работници.

Постигането на консенсус по директивата ще допринесе за засилване на социалното измерение на Европейския съюз, което е сред приоритетите на Българското председателство. В дългосрочен план с практическото приложение на директивата ще се реализират принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда и справедливи условия на труд.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC Лука Визентини. В срещата, която се проведе днес в Брюксел, участва и президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.

Основният акцент в разговора бяха изпълнението на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика и напредъкът при обсъжданията на законодателните инициативи за прилагане на принципите на Европейския социален стълб.

Сред основните теми в разговора беше постигането на консенсус Съвета на ЕС и Европейския парламент за промените в директивата за командироване на работници в ЕС. Заместник-министър Русинова представи резултатите от досегашните преговори.

Тя информира и за напредъка в дебатите по други ключови законодателни предложения на Европейската комисия, сред които са директивата за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и директивата за прозрачни условия на труд.

Малко над 2 хиляди семейства са поискали детегледач, показват данните на Агенцията по заетостта. През март ще отворим нов прием на документи.

“Родители в заетост” е проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Почти половината от кандидатствалите 2 хил. семейства са одобрени.
Една част все още избират помощник в грижата, друга – вече са сключили договор.

Детегледачите са безработни, регистрирани в бюрото по труда. А родителите са, както работещи, така и безработни, с деца до 5-годишна възраст, които не посещават детско заведение.

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред президента на Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз Ан Мари Дрискенс.

Зам.-министър Русинова очерта четири основни теми, върху които България ще фокусира усилията си по време на европейските дебати. Приоритет ще бъде поставен върху очертаването на визия за бъдещето на труда и идентифициране на точните умения и компетенции, нужни за новите работни места. Ще акцентираме върху младежката заетост и насърчаването на предприемачеството, каза зам.-министър Русинова.

Зам.-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред министъра на труда на Полша

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред полския министър на семейството, труда и социалната политика Елжбиета Рафалска и нейния заместник Станислав Швед. Срещата се състоя днес във Варшава.

Основен акцент на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Ще поставим акцент върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, каза Русинова.

Зам.-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика на работна среща с посланика на Великобритания Ема Хопкинс.

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика на работна среща с посланика на Великобритания Ема Хопкинс. Сред централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати, са очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места, каза Русинова. Тя акцентира и върху усилията на България за насърчаване на младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта.

Днес представих пред повече от 150 млади български специалисти и студенти актуални данни за българския пазара на труда по време на кариерен форум, който се проведе във Виена. Те споделиха с мен какви са въпросите, които ги вълнуват и какво би ги мотивирало да се върнат в родината си.
Форумът „Австрийските фирми в България като работодател“ се организира за първи път във Виена и е част от инициативите на Министерство на труда и социалната политика да поддържат комуникация с българските общности в чужбина и да ги държи информирани за възможностите, които биха имали за реализация в България.

Кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“ ще се проведе за първи път на 25 януари във Виена, Austria. Целта на събитието е да се превърне в пресечна точка между интересите на някои от най-големите австрийски инвеститори в България, млади специалисти и студенти, имащи желание да получат информация за възможностите за професионална реализация в родината си. 
Форумът „Австрийските фирми в България като работодател“ се организира от Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България във Виена в партньорство със Стопанската камара на Австрия. 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

„Гарантирането на защитата на правата на командированите работници и свобода на компаниите да предоставят услуги ще бъде от първостепенно значение за нашето председателство. В това отношение ще се фокусираме върху улесняването на свободното движение на командированите работници и предоставянето на услуги в Европейския съюз, като продължим процеса на преразглеждане на регулациите по отношение на координацията на системите за социална сигурност и правилата за командироване на работници.Ще продължим да работим за приключване на законодателната инициатива която гарантира равен достъп до стоки и услуги на хората с увреждания“, заяви заместник-министър Русинова.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС на работна среща с френските власти. Основен акцент в разговора беше предложението на правителството на България за създаване на работна група с цел обсъждане на социалната политика в Европа след 2020 г.
Обсъдена бе и подготовката на България и Франция за предстоящото заседание на Европейския съвет по заетост и социална политика през март.
По време на разговорите заместник-министър Русинова представи четирите основни приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС – бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след 2020 г., политиките за ранно детско развитие и за гарантиране на равни права на хората в неравностойно положение. България получи подкрепата на Франция и по четирите теми.