Новини и събития | Зорница Русинова


Прогнози на Европейската комисия показват, че към 2020 г. 90% от работните места ще изискват дигитални умения. Днес живеем във време, в което цифровата трансформация се налага в ежедневието на всеки един човек и все по-често говорим за важността й в социалния живот.

Днес взех участие в откриване на форум на тема „Библиотеките днес и цифровата трансформация“, организиран от фондация „Глобални библиотеки – България“. Събитието е посветено на приноса на обществените библиотеки за насърчаване на информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване и ролята им в съвременното общество като центрове за достъп до знание, качествена и актуална информация, дигитално съдържание и електронни услуги за гражданите.

Запознах депутатите от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с напредъка на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . До момента близо 200 000 души са включени в различни мерки по програмата, от които близо 70 000 души са включени в заетост, а над 46 000 безработни са включени в различен вид обучения. Над 70 000 лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване са получили социални услуги, като 20 000 от тях са деца.

Днес участвах в пресконференция за представянето на нова Платформа за осигуряване на заетост на хора над 55 години. Инициативата е на водещи компании в областта на „Човешките ресурси“.
Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. 

През 2018 г. стартира също програма „Работа“, която първоначално се реализираше в 14 общини с висока безработица, а след това обхвана цялата страна. Бюджетът на програмата е 80 млн. лв., а целта й е да интегрира дълготрайно безработни хора на пазара на труда, които могат да бъдат наети в частния сектор или на работа в общините.

Неправителствените организации, които са доставчици на социални услуги, ще могат да кандидатстват в новата схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Социално включване“ за изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. Схемата е отворена от 25 октомври, а кандидатите имат три месеца да разработят и подадат проектите си в следващите три месеца.

В Банско се провежда се Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Заделени са общо 5 млн. лв., като максималната стойност на проектите може да достигне равностойността на 200 000 евро.

Днес участвах в откриването на конференция на тема „Развитие на заместващата грижа в България“, организирана от фондация „Лумос – клон България“ и Министерството на труда и социалната политика. 
С регламентирането на „Заместващата грижа“ в новия Закон за социалните услуги, ще въведем изцяло нов модел на грижа за хората с увреждания. "Заместващата грижа" е нова и модерна услуга, но ние като страна е добре да приложим не само добрата европейска практика, но и да я съобразим с националния контекст.

На среща с Ларс Сондергаард – програмен директор „Човешко развитие“ на Световната банка политика представих резултатите от досегашното изпълнение на деинституционализация на грижите за деца.

Това е най-сложната, най-трудната и най-устойчивата реформа, която е правена. В резултата на усилията на правителството бяха затворени всички домове за деца с увреждания, както и голяма част от домовете за деца, лишени от родителска грижа. Предстои последната стъпка от реформата – затварянето на всички домове за деца и осигуряването на алтернативни грижи в близка до семейната среда за около 600 деца, които все още са в стария тип институции.

Взех участие в неформалното заседание на министрите на ЕС за равенство на половете, което се състоя на 12 октомври, във Виена. Участвах в редица събития, посветени на темата за равнопоставеност между жените и мъжете в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Основна тема на заседанието беше подготовката на Стратегия за равенство между половете, чиято цел е да стимулира равенството във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. Представих българския опит в областта на равенството на половете за повишаване на информираността и чувствителността на обществото като цяло и в частност на работодателите и социалните партньори относно баланса между жените и мъжете при взимането на решения в икономиката.

На 10-ти октомври 2018 г. участвах в откриването на Национална конференция на тема „Епилепсия – равни възможности“, организирана от Асоциация на родители на деца с епилепсия. През месец октомври стартира операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която неправителствените организации ще могат да кандидатстват с проекти за нови социални услуги. Пет милиона лева ще бъдат отделени за развиването на иновативни социални услуги, които ще бъдат насочени към специфични целеви групи. Разчитайки на неправителствения сектор, ние можем да намерим модерните начини за решаване на част от проблемите на хората с увреждания.
Среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия

Проведох среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия. Обсъдихме възможностите за продължаване на програмата за сътрудничеството между двете страни в областта на труда, заетостта и социалната политика. Новото споразумение ще включва обмяна на информация и добри практики в областта на политиките за пазара на труда, превенцията на недекларирания труд и трудовата експлоатация, както и мерки за насърчаване на мобилността на работната сила в условията на честни и прозрачни условия на труд. България и Германия ще си сътрудничат и за повишаване на квалификацията на работната сила с цел подготовката на кадри с търсените от работодателите знания и умения.

Среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе

На 28-ми септември проведох среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. По време на разговора бяха обсъдени резултатите от дългогодишното партньорството между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка по проекта за социално включване, както и възможностите за бъдещо сътрудничеството за развитието на политиките за ранно детско развитие и продължаващата реформа на деинституционализацията на грижите за деца.