Стремежът и крайната ни цел е да помогнем на всички деца, които поради някаква причина са изпаднали в нужда, да почувстват обществото ни като семейство. С тези заключителни се обърнах към участниците в Международната конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе в НДК.

В три поредни дни представители на академичните среди, неправителствения сектор, институциите и местната власт дискутираха научните данни, свързани с деинституционализацията, влиянието на специализираните институции върху децата, развитието на социалните услуги в различните държави.

Един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика е да работим за подобряването на социалните и дигитални умения на хората от уязвимите групи. Това заявих днес по време на официалното откриване на ежегодния Национален форум на мрежата от глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“, организиран от Фондация Глобални библиотеки - България. Събитието е посветено на възможността за свободен и равен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез Мрежата на обществените библиотеки.

Днес обсъдихме новите възможности за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги като патронажната грижа по домовете и въвеждането на иновативни методи като телеасистенцията за мониторинг на заболявания на национална конференция в изпълнение на проекта на Българския червен кръст (БЧК) „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“.

Днес дадохме старт на седем проекта по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ,чиято цел е насърчаване на съвместните действия на работодателски и синдикални организации в борбата с недекларираната заетост, подобряване условията на труд, колективното трудово договаряне и др. Общата стойност на операцията е 12,9 млн. лв. и се очаква да обхване над 20 000 работещи в предприятия, които са членове на работодателски и синдикални организации.

Очакванията ни са, че за следващия програмен период (2021-2027 г.) ще договорим със 70 процента повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда и социалното включване. Благодарение на това страната ще разполага с важни инструменти за изравняване на доходите и качеството на живот в различните региони. Това заявих на конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събитието участва и еврокомисар Мария Габриел.

Днес посетих Центъра по въпросите на малките хора в София, създаден с подкрепата на ОПРЧР. Организацията реализира проекта „Равни шансове за малките хора в България“ по процедурата „Равни шансове“. Договорът е на обща стойност над 390 хил. лв. и ще обхване 72 лица с увреждания и техните семейства, които ще получават услуги.

Днес, във връзка със старта на преговорите за следващия програмен период от 2021 г. до 2027 г.,заедно с представители на Европейската комисия посетихме Център МИР в столичния квартал "Факултета". Центърът се управлява от фондация "Здраве и социално развитие" (ХЕСЕД) и прилага модела „МИР“ за интегрирано социално-здравно развитие. Всяка година центърът откликва на потребностите на повече от 300 деца и младежи в нужда. Специалистите в центъра се концентрират върху изграждане на социални умения и ключови компетентности на младежите за по-успешен старт на пазара на труда.

Днес проведох среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в Кнежа. Проектът на общината е финансиран със средства на ОПРЧР и е на стойност над 101 хил. лв. С него се обхващат 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ежедневно получават здравно-социални услуги в дома си. По проекта са наети 10 социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. От екипа, който предоставя услугата, споделиха, че „Патронажната грижа“ е важна, тъй като помага на общинската администрация да разшири обхвата на социалните услуги.

Новосъздаденият център на Националната организация „Малки български хора“, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще действат интегрираните здравно-социално-образователни услуги, регламентирани в новия Закон за социалните услуги. Това заях на среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Основният инструмент са дейностите, насочени към превенция и осигуряване на адекватна подкрепа на жертвите на насилие чрез широка мрежа от услуги. Това споделих по време на среща със специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени Дубравка Шимонович. Днес представих основните моменти в актуалния Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. В документа са залегнали дейности по подобряване на правната рамка в областта на насилието над жени и домашното насилие, повишаване на експертизата на специалистите, работещи по тези случаи и повишаването на информираността на уязвимите групи.