Тридетен модел

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТРИДЕТНИЯ МОДЕЛ СТАВА СТРАТЕГИЧЕСКИ НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ

"Често ме питат, особено жени, как успях да съвместя семейния живот с научната кариера. Е, не беше лесно.“
/Мария Кюри/

За много жени е важно да имат възможност да се развиват професионално и да се грижат за семейството и децата си. Точно затова, законодателни промени които влизат в сила от 1 юли тази година са първата стъпка . С тези промени се създаде възможност за майка, която реши да се завърне на работа след изтичане на 135-те дни отпуск за бременност и раждане, да получава към трудовото си възнаграждение и обезщетение от държавното обществено осигуряване. Това обезщетение ще е в размер, равен на 50%от полагащото й се обезщетение за бременност и раждане, което би получавала всеки месец, ако не се завърне на работа. Тази възможност ще се предоставя и на бащите, осиновителите или настойниците, когато майката или осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата или осиновителя, а ако той е починал - на настойника. Следващи стъпки са, създаване на законодателна инициатива за майките и през втората година на майчинството.
Европейските средства ни дават възможност да допълваме националните политики с активизиращи мерки. В подкрепа на тридетния модел, въвеждането на ваучери за отглеждане на деца, когато баби или дядовци, или професионални подготвени гледачки се грижат за децата, дава по-голяма сигурност на семействата , когато родителите работят. Подкрепата на общини и работодатели да организират детски градини на работното място, също е една от мерките в управленската ни програма за следващ успешен мандат.