Блог | Зорница Русинова


Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с което стана първата затворена оперативна програма със 100 % усвояване на средствата.

Общо за програмния период по ОП РЧР 2007-2013 са подадени 12 456 проектни предложения и са сключени 5 219 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОП РЧР 2007-2013 е програмата с най-широк кръг бенефициенти. Безпрецедентен е обхватът на броя на хората, участвали в различни проекти – над два милиона български граждани от всички възрастови групи.

Прекият ефект от финансовите стимули, предоставяни по ОП РЧР е създаването на близо 140 хил. работни места, преобладаващата част от които за представители на уязвимите групи – младежи, трайно безработни, лица без образование и квалификация. Близо 140 хил. безработни завършват различни професионални обучения и обучения по ключови компетентности, с което получават шанс за професионална реализация.

Оперативната програма има ключова роля за развитието на системата за учене през целия живот в страната. Благодарение на безвъзмездната помощ от ЕСФ близо 290 хил. заети лица успешно завършват различни форми на обучения.

Оперативната програма има съществена роля за повишаване на качеството на образованието и неговата връзка с пазара на труда. На първо място над 45 хил. учители и преподаватели от висшите училища завършват различни програми за повишаване на квалификацията, което спомага модернизацията и повишаването на качеството на образователния процес. Над 170 хил. ученици от средищни училища са включени в целодневни форми на образование. Осигурено бе практическо обучение в реална работна среда за над 51 хил. ученици и на близо 77 хил. студенти. В различни програми за развитие на научния потенциал са включени близо 5 хил. докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Над 120 хил. деца, ученици, родители и преподаватели участват в мерки по превенция на ранното отпадане от образование. Не бива да се пропуска и осигуряването в над 300 образователни институции на условия за над 5 700 деца със специални образователни потребности.

Изключително важна е и подкрепата от ОП РЧР за развитието на социалните услуги и социалната икономика в страната. Наред с близо 81 хил. лица, които получават услуги в общността и в семейна среда, реализацията на мерки по деинституционализация спомага за извеждането на близо 3 хил. лица, настанени в специализирани институции. В сектора на социалната икономика беше осигурена работа на близо 7 800 души в 250 съществуващи и новосъздадени социални предприятия.

 

Благодаря на всички, които работиха за успеха на тази програма!

Образованието е в основата на високите доходи и добрата работа

Образованието е в основата на високите доходи и добрата работа. Ето например, малко статистика и неоспорими факти:
От общо близо 2 млн и 300 00 работещи в България, близо 1.3 млн са хората със средно образование. Средното заплащане при тях на час е 6.60 лв. За сравнение при хората с основно или по-ниско е между 4.14 и 4.99 лв. на час. Работещите хора с висше образование получават между 9.07 и 9.28 лв. на час. Това показва, че колкото по-добре образован е човек, толкова по-висока заплата може да получи, разликата между основно и висше образование е двойна.

Тридетен модел

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТРИДЕТНИЯ МОДЕЛ СТАВА СТРАТЕГИЧЕСКИ НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ

"Често ме питат, особено жени, как успях да съвместя семейния живот с научната кариера. Е, не беше лесно.“
/Мария Кюри/

За много жени е важно да имат възможност да се развиват професионално и да се грижат за семейството и децата си. Точно затова, законодателни промени които влизат в сила от 1 юли тази година са първата стъпка . С тези промени се създаде възможност за майка, която реши да се завърне на работа след изтичане на 135-те дни отпуск за бременност и раждане, да получава към трудовото си възнаграждение и обезщетение от държавното обществено осигуряване. Това обезщетение ще е в размер, равен на 50%от полагащото й се обезщетение за бременност и раждане, което би получавала всеки месец, ако не се завърне на работа. Тази възможност ще се предоставя и на бащите, осиновителите или настойниците, когато майката или осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата или осиновителя, а ако той е починал - на настойника. Следващи стъпки са, създаване на законодателна инициатива за майките и през втората година на майчинството.
Европейските средства ни дават възможност да допълваме националните политики с активизиращи мерки. В подкрепа на тридетния модел, въвеждането на ваучери за отглеждане на деца, когато баби или дядовци, или професионални подготвени гледачки се грижат за децата, дава по-голяма сигурност на семействата , когато родителите работят. Подкрепата на общини и работодатели да организират детски градини на работното място, също е една от мерките в управленската ни програма за следващ успешен мандат.